بذر بعد از برداشت

خشک کردن

معمولاً بذر کلزا پس از برداشت دارای رطوبت خیلی بالایی است و برای انبار کردن خیلی سریع فاسد خواهد شد . درصد رطوبت بذر دانه‌های روغنی برای انبار نمودن باید کمتر از غلات باشد . در انبار نمودن برای مدت بیش از ۶ ماه، رطوبت بذر باید ۹ درصد یا کمتر باشد . برای انبار کردن بیش از ۶ ماه، رطوبت بذر به کمتر از ۷ درصد رسانده شود .

بوجاری بذر

دستگاه بوجاری هوایی – غربالی معمولاً بوجاری بذر را به طور رضایت بخشی انجام می‌دهد .

تیمار بذر

شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد