ویژگی اصلی در شناسایی رقم‌ها

توسعه قطعات (لب‌ها) در برگ :... وجود ندارد، خیلی ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی، خیلی قوی

طول ساقه اصلی :.... کوتاه، متوسط، بلند

رنگ گلبرگ‌ها :.... زرد کمرنگ، زرد، نارنجی

شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد