طبقه بندی رقم‌ها

توضیحات فقط در مورد کلزای سوئدی می‌باشد :

فصل کاشت :...... بهاره، پاییزه، هر دو فصل

میزان اسید اروسیک دانه :...... ۲ درصد یا کمتر، بیشتر از ۲ درصد

زمان گل دادن (در داخل هر فصل کاشت) :...... خیلی زود، زود، متوسط، دیر، خیلی دیر

شرکت پشتیبان توسعه مهرونداد